Psyykenlääkkeet

Rauhoittavat ja unilääkkeet

Suositeltavia: Loratsepaami, oksatsepaami, tematsepaami ja klooridiatsepoksidi.
Varovaisuudella voi käyttää tsolpideemia ja tsopiklonia, mutta niiden vaikutukset voivat voimistua HIV-lääkkeiden vaikutuksesta. Melatoniini metaboloituu pääosin CYP450 1A2:n välityksellä, rtv indusoi tätä entsyymiä, jolloin melatoniinipitoisuudet voivat laskea. Hydroksitsiinin metabolia on osittain 3A4 välitteistä, lääkettä on kuitenkin käytetty ilman merkittäviä yhteisvaikutusongelmia.

Vältä: Pitkävaikutteisia bentsodiatsepiinejä, koska niiden vaikutukset saattavat voimistua ja vaikutusaika pidentyä. Alpratsolaamin ja diatsepaamin pitoisuudet voivat nousta ritonaviirin tai kobisistaatin kanssa käytettynä. Näitä voi käyttää varoen rtv:n/cobin kanssa, mutta hoito on syytä aloittaa pienellä annoksella. Midatsolaamia tai triatsolaamia ei kuulu käyttää proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden tai kobisistaatin kanssa interaktioriskien takia.

Mielialalääkkeet

Suositeltavia: Kaikkien mielialalääkkeiden metaboliareitit käyttävät sytokromi  P450 -entsyymejä, joten proteaasinestäjillä, NNRTI-lääkkeillä ja kobisistaatilla on yhteisvaikutuksia mielialalääkkeiden kanssa. Suositeltavimpia mielialalääkkeistä ovat essitalopraami, fluoksetiini, mirtatsapiini ja sitalopraami. Paroksetiinin ja sertraliinin pitoisuudet voivat laskea yhteiskäytössä proteaasinestäjien tai kobisistaatin kanssa. Amitriptyliiniä ja muita trisyklisiä masennuslääkkeitä voi käyttää NNRTI-lääkkeiden kanssa ja varoen proteaasinestäjien ja kobisistaatin kanssa, koska trisyklisten pitoisuudet voivat nousta yhteisvaikutuksen seurauksena. Metaboliareittinsä perusteella milnasipraanilla ja moklobemidilla ei liene merkittäviä yhteisvaikutuksia PI/NNRTI/cobi-lääkkeiden kanssa.

Muut: Duloksetiinia ja venlafaksiinia käytettäessä on annosta nostettava varovaisesti ja mielialalääkkeen vaikutusta seurattava tarkasti. Tratsodonin ja fluvoksamiinin pitoisuus voi kohtalaisesti lisääntyä ritonaviirin ja kobisistaatin vaikutuksesta.

Vältä: Reboksetiini (ensisijaisesti 3A4 metabolia). Jos klompipramiinia tai imipramiinia käytetään proteaasinestäjien tai kobisistaatin kanssa, suositellaan EKG-seurantaa. Trisyklisiä antidepressantteja ei tule käyttää sakinaviirin kanssa.

Psykoosilääkkeet

Lähes kaikki neuroleptit metaboloituvat CYP450 kautta, joten PI/NNRTI/cobi- lääkkeillä on usein yhteisvaikutuksia niiden kanssa.  Raltegraviirilla ja dolutegraviirilla ei ole vaikutusta CYP450 kautta metaboloituviin psyykenlääkkeisiin.

Suositeltavia: Haloperidoli, klooripromatsiini, klooriprotikseeni, levomepromatsiini, olantsapiini, perfenatsiini, risperidoni, tsiprasidoni ja tsuklopentiksoli. Yleensä proteaasinestäjät/kobisistaatti kohottavat psykoosilääkkeiden pitoisuuksia, mutta ritonaviiri laskee olantsapiinin ja asenapiinin pitoisuuksia.

Muut: Klotsapiinia on aiemmin pidetty kontraindisoituna HIV-potilaille, nykyään sitä on käytetty jonkin verran potilaille, joiden lääkityksen kannalta sitä on pidetty välttämättömänä. Klotsapiinihoidon aikana on seurattava ehdottomasti valkosoluarvoja suositusten mukaisesti, koska myös HIV-infektioon voi liittyä leukopeniaa. Klotsapiinin ja proteaasinestäjien/kobisistaatin yhteiskäyttö voi kohottaa klotsapiinipitoisuuksia. Aripipratsolin annos tulee puolittaa, jos sitä käytetään yhdessä PI-lääkkeiden kanssa. Myös kobisistaatti nostaa aripipratsolin pitoisuutta.

Vältä: Ketiapiinia ei kuulu käyttää proteaasinestäjien eikä kobisistaatin (Genvoya) kanssa, myös NNRTI-lääkkeet voivat vaikuttaa ketiapiinin pitoisuuksiin. Pimotsidia ja sertindolia ei kuulu käyttää yhdessä PI:n/cobin kanssa.

Bipolaarihäiriöiden lääkkeet

Ks. epilepsialääkkeet.

Muut: Litium ei juuri metaboloidu, joten lääkkeellä ei pitäisi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia rtv/NNRTI/cobi-lääkkeiden kanssa.