Neurologiset ja kipulääkkeet

Epilepsialääkkeet

Suositeltavia: Levetirasetaami, gabapentiinitopiramaatti, vigabatriini. Valproaatti: PI-lääkkeet ja kobisistaatti voivat laskea valproaatin pitoisuuksia, joten pitoisuusmääritysten käyttö suositeltavaa; pienessä tutkimuksessa todettiin yllättäen dolutegraviirin AUC:n pienenevän 80-90%, jos sitä käytettiin yhdessä valporaatin kanssa, joten näiden yhteiskäyttöä on syytä välttää. Lamotrigiini: PI-lääkkeet voivat laskea lamotrigiinin pitoisuuksia.

Vältä: Karbamatsepiinin, okskarbatsepiinin ja fenytoiinin käyttö on kontraindisoitu TAF:n (Descovy, Vemlidy) ja kobisistaatin sekä useimpien NNRTI-lääkkeiden kanssa. . Fenytoiniinin ja lopinaviiri/ritonaviriin yhteiskäytössä molempien lääkkeiden pitoisuudet laskivat. Fenytoiinia ei tule käyttää myöskään darunaviirin kanssa.

Migreenilääkkeet

Suositeltavia: Sumatriptaani, naratriptaani ja ritsatriptaani

Vältä: Torajyväalkaloideja sisältävät valmisteet ovat kontraindisoituja proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa.

Alzheimerin taudin lääkkeet

Alzheimerin taudin lääkkeiden käytöstä proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa on hyvin niukasti tutkimuksia. Memantiini ja rivastigmiini eivät käytä sytokromi p450-järjestelmää, joten niitä voinee käyttää ongelmitta. Donepetsiilin ja galantamiinin pitoisuus saattaa antiretroviraalien yhteiskäytössä nousta, mutta niitä voitaneen käyttää varovaisuudella tarvittaessa ylläpitoannosta laskien.

Parkinsonin taudin lääkkeet

HIV-lääkkeiden yhteiskäytöstä Parkinsonin taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa on vähän tut-kimustietoa.

Suositeltavia: Benseratsidilla tai pramipeksolilla ei ole yhteisvaikutuksia proteaasiestäjien tai kobisistaatin kanssa. Levodopa, karbidopa, benseratsidi, pramipeksoli, rasagiliini, entekaponi,ropiniroli ja rotigotiini ovat todennäköisesti turvallisia HIV-lääkkeiden kanssa käytettyinä.

Vältettäviä: Bromokriptiini ja kabergoliini metaboloituvat CYP3A4-entsyymin kautta, joten proteaasinestäjät ja kobisistaatti voivat merkittävästi lisätä niiden pitoisuuksia. Yhteiskäyttöä ei suositella.

Sekä proteaasinestäjät että efavirentsi voivat vaikuttaa selegiliinin pitoisuuksiin. Tämän kliinisestä merkityksestä ei ole varmuutta.

Kipulääkkeet

Suositeltavia: Parasetamoli, ibuprofeeni, diklofenaakki ja naprokseeni.

Opioidit: Yhteisvaikutukset ovat monimutkaisia. Proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin vaikutuksesta saattaa opioidin pitoisuus nousta tai laskea. Pieniä annoksia käytettäessä yhteisvaikutukset eivät yleensä ole merkittäviä, mutta opioidin annostelussa on syytä noudattaa varovaisuutta ja seurattava annosvastetta. Integraasiestäjillä tai maravirokilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia opioidien kanssa.

Vältä: Piroksikaami on kontraindisoituja ritonaviirin kanssa.