Mikrobilääkkeet

Suurin ongelma antiretroviraalien ja muiden lääkkeiden yhteiskäytössä ovat sytokromi P450-järjestelmän CYP3A4-entsyymiin liittyvät interaktiot. Kaikkien proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja maravirokin metabolia kulkee tämän reitin kautta. Muita huomioitavia interaktiomahdollisuuksia ovat esim. raltegraviirin glukuronidaatioon liittyvät yhteisvaikutukset.

Valikosta voit valita haluamasi lääkeryhmän.

Antibiootit

Suositeltavia: aminoglykosidit, amoksisilliinit, amoksilliini-klavulaanihappo, doksisykliini, fluorokinoloneista levofloksasiini, karbapeneemit, kefalosporiinit, klindamysiini, linetsolidi, nitrofurantoiini, penisilliinit, sulfa-trimetopriimi, tetrasykliinit, trimetropriimi, vankomysiini. Makrolideistä atsitromysiini ja roksitromysiini ovat suositeltavimmat.

Muut: Kaletra-mikstuura sisältää alkoholia, joten antabus-reaktio metronidatsolia käytettäessä on mahdollinen. Neuropatia kuuluu sekä nukleosidijohdosten että metronidatsolin sivuvaikutuksiin, joten pitkään jatkuvaa metronidatsolin käyttöä lienee viisasta välttää antiretroviraaleja saaville potilaille. Tenofoviiria käyttävien munuaisfunktiota on syytä seurata tarkasti aminoglykosidihoidon aikana.Telitromysiinillä on interaktio PI-lääkkeiden ja NNRTI-lääkkeiden kanssa.  Qinupristiini/dalfopristiinin interaktioista antiretroviraalien kanssa ei ole tietoa. Linetsolidi, daptomysiini ja tigesykliini eivät metaboloidu merkittävästi sytokromi P450 – järjestelmän kautta, joten merkittävät interaktiot NNRTI/PI/cobi-lääkkeiden kanssa ovat epätodennäköisiä. Flukloksasilliini saattaa laskea rilpiviriinin pitoisuutta.

Vältä: fusidiinihapon käyttö on vasta-aiheista ritonaviirin kanssa.

Mykobakteerilääkkeet

Isoniatsidilla, pyratsinamidilla, etambutololilla ja streptomysiinillä ei tiettävästi ole merkittäviä interaktioita antiretroviraalien kanssa.

Tenofoviirialafenamidia (TAF) ei tule käyttää rifampisiinin eikä rifabutiinin kanssa. TAF nostaa klaritromysiinin pitoisuutta, mistä johtuen TAF:n annokseksi suositellaan 10 mg/vrk klaritromysiinin kanssa.

MDR-tuberkuloosilääkkeistä bedakiliinilla on potentiaalisia interaktioita:  NNRTI-lääkkeet laskevat bedakiliinin pitoisuutta, PI-lääkkeet nostavat (QT-ajan piteneminen). PAS:lla on mahdollinen interaktio emtrisitabiinin, tenofoviirin ja lamivudiinin kanssa.

Rifamysiinien ja klaritromysiinin käyttö proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden, INI-lääkkeiden ja maravirokin kanssa.

Rifampisiini (RMP) Rifabutiini (RBT) Klaritromysiini (KLA)
efavirentsi (EFV) EFV 600 (-800 mg) x 1, RMP normaali annos EFV normaali annos, RBT 450-600 mg x 1 Normaalit annokset
etraviriini (ETV) Yhteiskäyttöä ei suositella Ei tietoa Ei suositella
nevirapiini (NVP) Yhteiskäyttöä ei suositella NVP normaali annos, RBT normaali annos Ei suositella
rilpiviriini (RPV) Yhteiskäyttöä ei suositella Yhteiskäyttöä ei suositella Ei tietoa
atatsanaviiri (ATV) (+/- rtv*) Yhteiskäyttöä ei suositella ATV + rtv normaali annos, RBT 150 mg x 1 Ei tietoa
darunaviiri (DRV) (+ rtv) yhteiskäyttöä ei suositella DRV + rtv normaali annos, RBT 150 mg x 1 Normaaliannokset, jos munuaisfunktio ok
fosamprenaviiri (fAPV) (+ rtv) Yhteiskäyttöä ei suositella fAPV + rtv normaali annos, RBT 150 mg x 1  Normaaliannokset, jos munuaisfunktio ok
lopinaviiri/rtv (LPV/rtv) Yhteiskäyttöä ei suositella LPV/rtv normaali annos, RBT 150 mg x 1 Normaaliannokset, jos munuaisfunktio ok
elvitegraviiri (ETG + cobi) Yhteiskäyttöä ei suositella Yhteiskäyttöä ei suositella Normaaliannokset, jos munuaisfunktio ok
raltegraviiri (RAL) Harkitse RAL:n annoksen kaksinkertaistamista Normaaliannokset Normaaliannokset
maraviroki (MVC) Jos mukana ei PI/NNRTI-lääkkeitä: MVC annos 600mg x 2, RMP annos normaali Jos mukana ei PI/NNRTI-lääkkeitä: normaaliannokset. MVC annos 150mg x 2, KLA normaaliannos
dolutegraviiri (DTG) DTG 50 mg 1×2. Jos integraasiresistenssiä, vältä yhteiskäyttöä. Normaaliannokset Ei tutkittu, todennäköisesti normaaliannokset

* rtv = tehosteannos ritonaviiria

Sienilääkkeet

Suositeltavia: Amfoterisiini B, flukonatsoli. Huom! Flukonatsoli nostaa nevirapiini, etraviriini- ja rilpiviriini-pitoisuutta ja voi siten altistaa maksatoksisuudelle. Terbinafiinilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Anidulafungiini ja mikafungiini eivät metaboloidu merkittävästi sytokromi P450 –järjestelmän kautta, joten niiden käyttö proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa vaikuttaa turvalliselta.

Muut: Nevirapiini ja efavirentsi laskevat kaspofungiinin pitoisuutta, kaspofungiinin annos nostettava ad 70 mg/pv. Vorikonatsolin tai posakonatsolin käyttö yhdessä NNRTI/PI/MCV/cobi:n kanssa aiheuttaa usein merkittäviä yhteisvaikutuksia, joten tarkista annokset lääkekohtaisesti.

Vältä: Ketonatsoli ja itrakonatsoli voivat aiheuttaa PI- ja NNRTI-lääkkeiden kanssa vaikeita ja arvaamattomia yhteisvaikutuksia, nevirapiinin kanssa käyttö kontraindisoitu. Tenofoviirialafenamidia ei tule käyttää itrakonatsolin kanssa.

Malarialääkkeet

Estolääkkeet:
Suositeltavia: Doksisykliinillä ja klorokiinilla ei ole merkittäviä interaktioita HIV-lääkkeiden kanssa.

Muut: Meflokiinia ja atovakoni + proguaniilia -yhdistelmää voi käyttää sekä PI-, NNRTI-lääkkeiden että cobin kanssa, vaikka seuraavat yhteisvaikutukset ovat mahdollisia. Meflokiini saattaa hieman alentaa PI-lääkkeiden pitoisuuksia. NNRTI-lääkkeet saattavat alentaa meflokiinipitoisuuksia. Meflokiinin ja EFV:n yhteiskäytössä mahdollisesti suurentunut CNS-sivuvaikutusten riski? Kobisistaatti saattaa hieman nostaa meflokiinipitoisuuksia. Atovakoni + proguaniili -yhdistelmä: PI-lääkkeet voivat mahdollisesti alentaa atovakoni-pitoisuuksia, EFV alentaa atovakoni-pitoisuuksia, muista NNRTI-lääkkeistä ei tietoa; proguaniili ei aiheuta ongelmia.

Hoitolääkkeet
Minkään malarian hoitolääkkeen käytöstä PI/NNRTI/cobi -lääkityksen aikana ei ole suurta kliinistä kokemusta. Artemisiinien pitoisuudet voivat nousta PI/cobi-lääkityksen aikana ja mahdollisesti alentua NNRTI-lääkkeiden aikana, mutta lääkkeitä voidaan käyttää yhdessä. Doksisykliinillä ja klorokiinilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Sulfadoksiinipyrimetamiinia voi käyttää HIV-lääkkeiden kanssa.

Erityinen varovaisuus:
Kiniini metaboloituu CYP3A4:n kautta, minkä seurauksena proteaasinestäjien samanaikainen käyttö nostaa merkittävästi kiniinin pitoisuuksia ja voi altistaa esim. rytmihäiriöille. Myös kobisistaatti saattaa nostaa kiniinin pitoisuutta. Jos yhteiskäyttö PI/cobilääkkeen kanssa on välttämätöntä, harkittava kiniiniannoksen pienentämistä ja potilaan tarkkaa seurantaa. NNRTI-lääkkeet saattavat laskea kiniinipitoisuuksia ja siten heikentää malariahoidon tehoa. Huom! artemisiiniyhdistelmävalmisteissa on usein mukana lumefantriinia, jonka käytössä PI/cobi-lääkkeiden kanssa on huomioitava QT-ajan pitenemisriski. Halofantriinin käyttö on kontraindisoitu PI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa QT-ajan pitenemisriskin takia. Lumefantriinin ja halofantriinin yhteiskäytöstä NNRTI-lääkkeiden kanssa ei ole suosituksia (teoriassa NNRTI lääkkeet voinevat laskea lume/halofantriinipitoisuuksia). Amodiakiini (mm. yhdistelmävalmisteessa artesunaatin kanssa) –pitoisuudet voivat nousta huomattavasti EFV-hoidon vaikutuksesta ja altistaa maksatoksisuudelle, käytöstä muiden antiretroviraalien kanssa ei ole kokemusta.

Interaktioista primakiinin ja antiretroviraalien välillä ei ole tutkittua tietoa, mutta käytetty ongelmitta PCP:n hoidossa.

Muut parasiittilääkkeet

Parasiittilääkkeitä voi yleensä käyttää normaalisti. PI-lääkkeet saattavat vähentää atovakonin pitoisuutta.

Antiviraalit

Tsidovudiinin (Retrovir, Combivir) ja gansikloviirin tai valgansikloviirin yhteiskäyttö lisää neutropenian ilmaantumisriskiä.

Ribaviriinin ja tsidovudiinin yhteiskäyttöä ei suositella, koska riski verenkuvamuutoksiin, erityisesti anemiaan, kasvaa. Ribaviriinin ja (val)gansikloviirin yhteiskäytön aikana on seurattava munuaisfunktiota.

Interferonien käytölle ei esteitä, verenkuva-sivuvaikutukset voivat korostua.