Keuhkosairauksien ja allergialääkkeet

Antihistamiinit

Suositeltavia: Antihistamiineista setiritsiini ja levosetiritsiini.

Muut: Akrivastiini erittyy metaboloitumattomana munuaisten kautta, joten interaktiota ei synny. Myös feksofenadiinia ja (des)loratadiinia voi käyttää kaikkien HIV-lääkkeiden kanssa. Ebastiinin (CYP 3A4 metaboliaa) ja bilastiinin (P-glykoproteiinin ja OATP:n substraatti) kanssa yhteisvaikutukset mahdollisia. Hydroksitsiini metaboloituu osittain CYP 3A4:n kautta ja sillä itsellään on vaikutuksia CYP3A4 ja CYP2D6 –entsyymeihin; hydroksitsiini-pitoisuuden noustessa QT-ajan pitenemisriski kasvaa.

Yhdistelmävalmisteissä olevalla pseudoefedriinillä ei ole odotettavissa merkittäviä yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Paikallisesti silmän sidekalvolle käytettävistä allergialääkkeistä ei ole raportoitu yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Inhaloitavat steroidit

Suositeltava: Inhaloitavista steroideista beklometasoni, joka ei metaboloidu CYP3A4:n kautta ja sopii kaikkien HIV-lääkkeiden kanssa.
Vältä: Flutikasonia, budesonidia, mometasonia tai siklesonidia ei kuulu käyttää ritonaviirin tai kobisistaatin kanssa. Nämä steroidit metaboloituvat CYP3A4:n kautta. Yhteiskäyttö voi johtaa merkittäviin steroidin systeemipitoisuuksiin, iatrogeeniseen Cushingin tautiin ja lisämunuaislamaan. Astmapotilaan HIV-lääkityksen toteuttaminen ilman ritonaviiria tai kobisistaattia on harkitsemisen arvoista lääkeaineinteraktioiden välttämiseksi. Inhaloitavista yhdistelmävalmisteista ainoastaan beklometasonin ja formoterolin yhdistelmää voi käyttää ritonaviirin tai kobisistaatin kanssa.

Bronkospasmolyytit

Suositeltava: Salbutamolilla ei ole yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.
Muut: Formoterolilla ei ole merkittävää metaboliaa CYP3A4:n kautta, mutta se saattaa pidentää QT-aikaa (rilpiviriini, atatsanaviiri ja lopinaviiri). Terbutaliinin ja HIV-lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu, mutta metaboliareittien perusteella haitalliset yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä.
Indakateroli metaboloituu osittain CYP3A4:n kautta; ritonaviirin aiheuttamaa indakekaterolin annosnousua ei kuitenkaan pidetty kliinisesti merkittävänä.
Vältä: Salmeteroli metaboloituu CYP3A4:n kautta. Ritonaviiri ja kobisistaatti nostavat
salmeterolin pitoisuutta, mikä voi johtaa pidentyneeseen QT-aikaan ja takykardiaan. Vastaavasti CYP3A4 induktorit (efavirentsi, etraviriini, nevirapiini) voivat heikentää salmeterolin tehoa.
Teofylliinin metaboloituu lähinnä CYP1A2:n välityksellä. Ritoaviiri indusoi 1A2:ta ja voi siten laskea teofylliinipitoisuuksia. Kobisistaatti ei vaikuta teofylliinin metaboliaan.

Muut keuhkosairauksien lääkkeet

PI:t ja efavirentsi suurentavat montelukastin pitoisuutta, mutta se on hyvin siedetty ja yhteiskäyttö on sallittua normaaliannoksin. Tsafirlukastin ja HIV-lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu, mutta eliminaatioreittien perusteella haitalliset yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä.
Ipratropium on suositeltava antikolinergi, koska se ei metaboidu CYP3A4:n kautta.
Tiotropiumi metaboloituu vähäisessä määrin CYP3A4:n ja CYP 2D6:n kautta, joten
yhteisvaikutukset proteaasinestäjien, kobisistaatin ja NNRTI-lääkkeiden kanssa ovat mahdollisia; yhteiskäyttö normaalein annoksin kuitenkin sallittua.
Roflumilasti metaboloituu mm. CYP3A4:n kautta, joten interaktiota proteaasinestäjien, kobisistaatin ja NNRTI-lääkkeiden kanssa on odotettavissa. Lääkettä ei ole tutkittu yhdessä HIV-lääkkeiden kanssa, joten yhteiskäytössä suositellaan varovaisuutta.
Kromonit (dinatriumkromoglikaatti, nedokromiili) ovat turvallisia. COPD:n hoitoon on hiljattain tullut lukuisia uusia lääkkeitä, joiden yhteiskäytöstä HIV-lääkkeiden kanssa ei ole kokemusta eikä tutkimustietoa. Mahdolliset interaktiot on tarkistettava lääkekohtaisesti.