Hyperlipidemia- ja diabeteslääkkeet

Hyperlipidemialääkkeet

Suositeltavia: rosuvastatiini, pravastatiini (ja fluvastatiini), koska nämä eivät metaboloidu CYP450 entsyymien kautta. Pravastatiini suositellaan aloittamaan pienellä annoksella darunaviirin ja kobisistaatin kanssa, koska nämä voivat nostaa pravastatiinin pitoisuutta. Samoin rosuvastatiini suositellaan aloittamaan pienellä annoksella ritonaviirin ja kobisistaatin kanssa. Käytännössä on kuitenkin voitu käyttää normaaleja annoksia.

Etsetimibiä voidaan käyttää kaikkien HIV-lääkkeiden kanssa.

Fenofibraatilla tai betsafibraatilla ei ole haitallisia yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Gemfibrotsiilin pitoisuudet voivat laskea ritonaviirin vaikutuksesta. Myös kalaöljyä voi kokeilla hypertriglyseridemian hoidossa.

PCSK9 estäjillä (alirokumabi, evolokumabi) ei oleteta olevan yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Muut: atorvastatiinin pitoisuus nousee noin viisinkertaiseksi, kun potilas saa samanaikaisesti ritonaviiria tai kobisistaattia, joten atorvastatiinin aloitusannos kuuluu olla pieni (10mg/vrk).

Vältä: Simvastatiinia ja lovastatiinia ei suositella käytettäväksi proteaasinestäjien/kobisistaatin kanssa

Kaikkia statiineja voi käyttää NNRTI-lääkkeiden kanssa, tosin 3A4 kautta metaboloituvien statiinien (atorvastatiini, simvastatiini, lovastatiini) pitoisuudet voivat laskea muiden paitsi rilpiviriinin kanssa käytettynä.

Diabeteslääkkeet

Suositeltavia: Myös HIV-potilailla ensisijainen diabeteksen aloitushoito on metformiini. Dolutegraviiri nostaa metformiinipitoisuuksia (AUC +60-80%), tämä huomioitava ainakin munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Myös kobisistaatti saattaa nostaa metformiinin pitoisuuksia.

GLP-analogeilla (dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi, liksisenatidi) ei ole odotettavissa yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

HIV-lääkkeillä ei ole yhteisvaikutuksia insuliinien kanssa.

Muut: Gliptiineistä todennäköisesti vildagliptiinilla (ei metaboliaa P450 kautta) on vähiten ja saksagliptiinilla (metabolia ensisijaisesti CYP 3A4/5 kautta) eniten yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Repaglinidilla ja nateglinidilla on useampia metaboliareittejä, jonka vuoksi yhteisvaikutusten ennustaminen vaikeaa; yhteiskäyttö HIV-lääkkeiden kanssa mahdollista tarkassa seurannassa. Myös glukoosinkuljettajaproteiini 2:n estäjillä (dapagliflotsiini, kanagliflotsiini) on useita metaboliareittejä (ei 3A4 välitteistä). Mahdollisia yhteisvaikutuksia on vaikea ennustaa, mutta yhteiskäyttö HIV-lääkkeiden kanssa huolellisessa seurannassa mahdollista. Elvitegraviiri ja ritonaviiri (2C9 induktio) saattavat jonkin verran laskea ja efavirentsi (2C9 inhibitio) nostaa sulfonyyliurea-lääkkeisiin kuuluvien glimepiridin ja glipitsidin pitoisuuksia. Pioglitatsonin pitoisuudet voivat jonkin verran nousta yhteiskäytössä efavirentsin, ritonaviirin ja kobisistaatin kanssa, mutta yhteiskäyttö mahdollista.