HIV-lääkkeiden lääkeryhmät

Tämä osio sisältää lyhennelmät antiretroviraalilääkkeiden annostuksesta ja muista ominaisuuksista. Täydelliset selostukset ovat valmisteyhteenvedossa ja Pharmaca Fennicassa. Yhteenveto on tarkoitettu HIV-potilaita hoitavien lääkärien käyttöön.

Käänteiskopioijaentsyymin estäjät

Nukleosidijohdokset (NRTI):

EMTRIVA (emtrisitabiini, FTC)
200 mg kaps. (XXX), 1 x 1

Ei ruokarajoitusta. Yleensä hyvin siedetty. Menee hyvin keskushermostoon. Sivuvaikutukset: Allerginen ihottuma harvinainen, mutta mahdollinen. Usein ristiallergiaa lamivudiinin kanssa. Ihon hyperpigmentaatio afrikkalaisilla. Annosmuutos merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa. Teho myös HBV:hen.

EPIVIR (lamivudiini, 3TC)
150 mg tabl. (LX), 1 x 2 tai 2 x 1; 300 mg tabl. (XXX), 1 x 1; myös oraaliliuos saatavilla.

Ei ruokarajoitusta. Yleensä hyvin siedetty. Sivuvaikutukset: Allerginen ihottuma harvinainen, mutta mahdollinen. Usein ristiallergiaa emtrisitabiinin kanssa. Annosmuutos merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa. Teho myös HBV:hen.

RETROVIR (tsidovudiini, ZDV, AZT)
250 mg kaps. (XL) 1 x 2, myös oraaliliuos, 100 mg kapseli (C) ja parenteraalinen valmiste saatavilla.

Ei ruokarajoitusta. Menee hyvin keskushermostoon ja istukan läpi. Vuosien pituista hoitoa ei suositella lipoatrofian kehittymisen takia.
Sivuvaikutukset: Anemia, makrosytoosi, leuko-/neutropenia, pahoinvointi, lihaskivut, päänsärky.

VEMLIDY (tenofoviirialafenamidi, TAF)
25mg tabl (XXX), 1 x 1
Otetaan aterian yhteydessä. TAF:n annos on pienempi kuin TDF:n, mikä vähentää munuaisten ja luuston altistumista tenofoviirille. Enemmän interaktioita kuin TDF:llä, ei suositella käytettäväksi mm rifamysiinien, karbamatsepiinin, okskarbamatsepiinin, fenytoiinin eikä mäkikuisman kanssa. Ei kokemuksia raskauden aikaisesta käytöstä. Ei vaadi erityistä munuaistoiminnan seurantaa. Voidaan käyttää munuaisten vajaatoiminnassa, jos kreatiniinipuhdistuma on vähintään 15 ml/min.

VIREAD (tenofoviiridisoproksiili, TDF)
245 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Otetaan aterian yhteydessä. Tabletti voidaan tarvittaessa liuottaa. Sivuvaikutukset: proksimaalisen munuaistubuluksen vaurio mahdollinen, määritä P-Kreatiniini ja U-proteiini ennen aloitusta ja seuraa hoidon aikana (ks. tarkemmin Pharmaca Fennica). Ei suositella potilaille, joilla on munuaissairaus tai käytössä munuaistoksisia lääkkeitä. Altistaa luuston massan vähentymiselle.

ZIAGEN (abakaviiri, ABC)
300 mg tabl. (LX), 1 x 2 tai 2 x 1

Ei ruokarajoitusta. Tabletit voidaan tarvittaessa murskata. HLA-B*5701 tutkittava ennen lääkkeen määräämistä. Menee hyvin keskushermostoon. Sivuvaikutukset: Pahoinvointi, päänsärky, ihottuma, lihassärky. Aiemmin abakaviirista yleisoireita saaneelle ei saa aloittaa, vaikka HLA-B*5701 olisi negatiivinen. Seurantatutkimuksissa lievästi kohonnut sydäninfarktiriski.

NRTI-yhdistelmävalmisteet:

COMBIVIR (ZDV+3TC)
300 mg + 150 mg tabl. (LX), 1 x 2

Ei ruokarajoitusta. Tabletit voidaan tarvittaessa murskata.  ZDV menee hyvin keskushermostoon ja istukan läpi. Vuosien pituista hoitoa ei suositella lipoatrofian kehittymisen takia.
Sivuvaikutukset: ZDV: anemia, makrosytoosi, leuko-/neutropenia, pahoinvointi, lihaskivut, päänsärky. 3TC:llä allerginen ihottuma harvinainen, mutta mahdollinen, usein ristiallergiaa emtrisitabiinin kanssa. Annosmuutos merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa.

DESCOVY (FTC+TAF)
200 mg + 25 mg tabl. (XXX), 1 x 1, 200 mg + 10 mg tabl. (XXX) 1×1

Ei ruokarajoitusta. Tablettia ei saa murskata. TAF:n annos on pienempi kuin TDF:n, mikä vähentää munuaisten ja luuston altistumista tenofoviirille. TAF:lla enemmän interaktioita kuin TDF:llä, ei suositella käytettäväksi mm rifamysiinien, karbamatsepiinin, okskarbamatsepiinin, fenytoiinin eikä mäkikuisman kanssa. Euroopassa suositellaan ritonaviirin ja kobisistaatin kanssa 200 mg + 10 mg annosta, mutta Yhdysvalloissa aina 200 mg + 25 mg annosta; tämä ollut useimmiten käytäntö myös Suomessa. Ei kokemuksia raskauden aikaisesta käytöstä. Ei vaadi erityistä munuaistoiminnan seurantaa. Voidaan käyttää munuiaisten vajaatoiminnassa, jos kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30 ml/s.

KIVEXA (ABC+3TC)
600 mg + 300 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Ei ruokarajoitusta. Tabletit voidaan tarvittaessa murskata. HLA-B*5701 tutkittava ennen lääkkeen määräämistä. Menee hyvin keskushermostoon. Sivuvaikutukset: Pahoinvointi, päänsärky, ihottuma, lihassärky. Aiemmin abakaviirista yleisoireita saaneelle ei saa aloittaa, vaikka HLA-B*5701 olisi negatiivinen. Lamivudiinilla usein ristiallergiaa emtrisitabiinin kanssa. Lamivudiinin annosta muutettava merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa. Seurantatutkimuksissa abakaviiriin liitetty lievästi kohonnut sydäninfarktiriski.

TRUVADA (FTC+TDF)
200 mg + 245 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Otetaan ruuan kanssa. Tabletti voidaan tarvittaessa liuottaa. Sivuvaikutukset: TDF:n käyttäjillä proksimaalisen munuaistubuluksen vaurio mahdollinen, määritä GFR ja U-proteiini ennen aloitusta ja seuraa hoidon aikana (kts. tarkemmin Pharmaca Fennica). Ei suositella potilaille, joilla on munuaissairaus tai käytössä munuaistoksisia lääkkeitä. TDF altistaa luuston massan vähentymiselle. FTC:llä allerginen ihottuma harvinainen, mutta mahdollinen, usein ristiallergiaa lamivudiinin kanssa. FTC voi aiheuttaa ihon hyperpigmentaatiota afrikkalaisilla. Annosmuutos merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa. Teho myös HBV:hen.

Käänteiskopioijan muut estäjät (NNRTI-lääkkeet):

EDURANT (rilpiviriini, RPV)
25 mg tabl (XXX), 1 x 1
REKAMBYS (rilpiviriini, RPV)
600 mg injektioneste (2 ml), i.m. pistos 1 kk (+/- 7 pvä) välein
900 mg injektioneste (3 ml), i.m. pistos 2 kk (+/- 7 pvä) välein
EDURANT. Otettava aterian (>530 kcal) yhteydessä imeytymisen varmistamiseksi. Tabletti otetaan pureskelematta ja murskaamatta. Tabletti on kooltaan pieni. Metaboloituu pääasiassa CYP 3A4 välityksellä, mutta ei indusoi eikä inhiboi sitä. 3A4:n kautta metaboloitumisen takia kontraindisoituja lääkkeitä ovat voimakkaat 3A4:n induktorit kuten rifampisiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, fenytoiini. Yhteiskäyttö 3A4:n estäjien kanssa (ml. ritonaviiri ja kobisistaatti) on kuitenkin sallittua ilman rilpiviriinin annosmuutosta. Ei voi käyttää protonipumpun estäjien kanssa. Ei suositella aloitushoitoon, jos virusmäärä > 100 000 kop/ml.
Sivuvaikutukset: Ihottuma mahdollinen, harvoin edellyttää lääkkeen keskeyttämistä. Rilpiviriini voi estää kreatiniinin erittymistä munuaistubuluksista, jolloin S-krea voi hieman nousta ilman munuaisfunktion heikentymistä.
REKAMBYS. Käytetään yhdessä Vocabria (kabotegraviiri) pistosten kanssa vaihtolääkkeenä potilaille, joilla virusmäärä < 50 kop/ml. Ennen pistoshoidon aloittamista otettava po Edurantia noin 4 vkon ajan siedettävyyden varmistamiseksi. Pistoshoidossa i.m. injektiot joko 1 kk ja tai 2 kk välein, katso annostelun aloitusohje Farmakasta. Pistoksia ei saa lopettaa ilman, että otetaan käyttöön täysin suprimoiva p.o. lääkitys.  RPV jäännöspitoisuuksia on mitattu verestä jopa 4 v hoidon lopettamisen jälkeen. Jos pistoshoito aloitetaan uudelleen, on tauon pituudesta riippuen huomioitava uuden aloitusannoksen mahdollinen tarve, ks. Farmaka.
Sivuvaikutukset: pistospaikkareaktiot, päänsärky, kuume.

INTELENCE (etraviriini, ETV)
200 mg tabl (LX) 1×2

Otetaan imeytymisen varmistamiseksi ruoan kanssa. Tabletit voidaan tarvittaessa liuottaa veteen. Ensimmäinen ns. II polven NNRTI-lääke, joka tehoaa useimpiin EFV- ja NVP-resistentteihin viruksiin, jos merkittäviä NNRTI-mutaatioita ei ole ≥ 3. Metaboloituu CYP 3A4:n, 2C9:n ja 2C19:n välityksellä. 3A4:n kautta metaboloitumisen takia kontraindisoituja lääkkeitä ovat voimakkaat 3A4:n induktorit kuten rifampisiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, fenytoiini, myös 2C9:n ja 2C19 induktorit voivat alentaa etraviriinin pitoisuutta veressä. Voi käyttää yhdessä ritonaviirin, mutta ei kobisistaatin kanssa, koska ETV laskee merkittävästi kobisistaatin pitoisuuksia.
Sivuvaikutukset: Tavallisin sivuvaikutus on ihottuma, joka harvoin edellyttää hoidon keskeyttämistä. Maksa- ja keskushermostosivuvaikutuksia ilmaantuu harvoin.

PIFELTRO (doraviriini, DOR)
100mg tabl (XXX), 1×1.                                                                                                                   
Ei ruokarajoitusta. Tabletti nieltävä kokonaisena.  Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnassa. Doraviriini metaboloituu pääosin CYP 450 3A4:n kautta. Se saattaa hieman indusoida 3A4-entsyymia, mutta vaikutus on harvoin merkittävä. Muuten se ei merkittävässä määrin inhiboi tai indusoi CYP 450 entsyymejä eikä tiettävästi muitakaan lääkemetaboliassa tärkeitä entsyymeitä tai transporttereita. 3A4:n kautta metaboloitumisen takia kontraindisoituja lääkkeitä ovat voimakkaat 3A4:n induktorit kuten rifampisiini, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, fenytoiini. Yhteiskäyttö 3A4:n estäjien kanssa (ml. ritonaviiri ja kobisistaatti) on kuitenkin sallittua ilman doraviriinin annosmuutosta. Sivuvaikutukset:  yleensä hyvin siedetty, tavallisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja päänsärky.

STOCRIN (efavirentsi, EFV)
600 mg tabl. (XXX), 1 x 1 (saatavana myös 200 mg tabl. (XC))

Ei ehdotonta ruokarajoitusta, mutta suositellaan ottamaan iltaisin tyhjään vatsaan CNS-sivuvaikutusten vähentämiseksi. Jos potilaalle ei tule sivuvaikutuksia, ei ole estettä ottaa lääke myös ruoan kanssa. CNS-sivuvaikutusten vuoksi otetaan nukkumaan mennessä. Ei suositella ensisijaiseksi vaihtoehdoksi raskautta suunnitteleville eikä raskaana oleville, vaikka ehdotonta estettä ei ole raskauden aikaiselle käytölle. Tabletti otetaan kokonaisena, ei saa rikkoa, ei liukene veteen. Metaboloituu CYP 3A4:n ja 2B6:n välityksellä; efavirentsti indusoi ainakin seuraavia entsyymejä: CYP 3A4, 2B6, UGT 1A1.
Sivuvaikutukset: CNS-oireita (huimaus, päänsärky, unettomuus, epänormaalit unet, heikentynyt keskittymiskyky). CNS-oireet lievittyvät tavallisesti nopeasti (päiviä–viikkoja). Ihottuma, yleensä 2 viikon aikana, häviää usein 1 kk kuluessa. Ihottuman ilmaantuminen ei aina edellytä hoidon keskeyttämistä, vaan lievää ihottumaa voi yrittää hoitaa setiritsiinillä. Maksaentsyymien ja lipidien nousu. Voi aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen kannabiksen seulontatestissä.

VIRAMUNE (nevirapiini, NVP)
200 mg tabl. (XIV aloituspakkaus); 400mg depottabl (XXX); myös oraaliliuos saatavana; aloitusannos 200mg 1 x 1 2 viikkoa, sitten 400mg 1×1 (tai 200mg 1×2)

Ei ruokarajoitusta. Viramune-tabletteja tai depottabletteja ei saa rikkoa tai pureskella. HCV- tai HBV -yhteisinfektiossa tai muiden maksasairauksien yhteydessä käyttöä syytä välttää. Menee hyvin keskushermostoon.
Sivuvaikutukset: Ihottuma, Stevens-Johnson (suurin osa vaikeista ilmaantuu 4 viikon kuluessa). Lievää ihottumaa ilman limakalvo- tai yleisoireita voi yrittää hoitaa setiritsiinillä tarkassa seurannassa. Ristiallergia mahdollinen muiden NNRTI-lääkkeiden kanssa. Maksatoksisuus (ks. seuranta). Maksatoksisuuden riski kasvaa korkeilla CD4-soluilla ja on suurempi naisilla, minkä takia ei suositella aloitushoidoksi, jos naisilla CD4 >0,250 tai miehillä >0,400. Lääke-vaihdoissa virusmäärän ollessa mittaamaton maksatoksisuusriski on vähäisempi korkeammallakin CD4 solutasolla. Metaboloituu pääasiassa CYP 3A4:n välityksellä. Nevirapiini indusoi CYP 3A4 entsyymiä ja mahdollisesti 2B6:ta.
Seuranta: Maksa-arvojen (transaminaasit) seuranta 2 viikon välein kolmen kuukauden ajan.

NNRTI- yhdistelmävalmisteet:

ATRIPLA (FTC+TDF+EFV)
200 mg + 245 mg + 600 mg tabl. (XXX), 1 x 1
Suositellaan ottamaan iltaisin tyhjään vatsaan CNS-sivuvaikutusten vähentämiseksi. Tabletti otetaan kokonaisena.  Ei suositella ensisijaiseksi vaihtoehdoksi raskautta suunnitteleville eikä raskaana oleville, vaikka ehdotonta estettä ei ole raskauden aikaiselle käytölle. Munuaisten vajaatoiminnassa huomioitava TDF:ään ja lamivudiiniin liittyvät rajoitukset. Yhteisvaikutuket ja sivuvaikutukset: katso Stocrin (EFV) ja Truvada (TDF+FTC). Tehoaa myös HBV:hen.

DELSTRIGO (doraviriini [DOR], 3TC, TDF)                                                                       100mg/300mg/245mg (XXX), 1×1.                                                                                                  Ei ruokarajoitusta. Tabletit nieltävä kokonaisina. Munuaisten vajaatoiminnassa huomioitava TDF:n ja 3TC:n liittyvät rajoitukset. Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Pifeltro (doraviriini), Epivir (lamivudiini) ja Viread (TDF). 

EVIPLERA (FTC+TDF+RPV)
200 mg + 245 mg + 25 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Otettava aterian (>390 kcal) yhteydessä. Tablettia ei saa pureskella tai murskata.  Ei suositella aloitushoitoon, jos virusmäärä > 100 000 kop/ml. Munuaisten vajaatoiminnassa huomioitava TDF:n ja FTC:n rajoitukset. Yhteisvaikutuksest ja sivuvaikutukset: katso Edurant (rilpiviriini) ja Truvada (TDF + FTC). Tehoaa myös HBV:hen.

JULUCA (DTG, RPV)
50mg + 25mg (XXX), 1 x 1
Otettava aterian yhteydessä.  Ei suositella pureskelemaan tai murskaamaan. Indikaationa lääkevaihto potilailla, joilla virusmäärä on ollut <50 kop/ml yli 6 kk ajan edellisen lääkehoidon aikana; ei indikaatiota hoidon aloituslääkkeenä. Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Edurant ja Tivicay.

ODEFSEY (FTC+TAF+RPV)
200 mg + 25 mg + 25 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Otettava aterian (>390 kcal) yhteydessä. Tablettia ei saa pureskella tai murskata. Ei suositella aloitushoitoon, jos virusmäärä > 100 000 kop/ml. Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Descovy (FTC+TAF) ja Eviplera (rilpiviriini). Ei kokemuksia raskauden aikaisesta käytöstä. Ei vaadi erityistä munuaistoiminnan seurantaa. Voidaan käyttää munuaisten vajaatoiminnassa, jos kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30 ml/s. Tehoaa myös HBV:hen.

Proteaasinestäjät (PI)

INVIRASE (sakinaviiri, SQV)
500 mg tabl. (CXX), (aloitusannos ks. alla, normaali annostelu 1000 mg x 2 + rtv 100 mg x 2 tai 2000 mg x 1 + rtv 100 mg x 1)

Otetaan aterian yhteydessä. Keväällä 2014 tulleen turvallisuustiedotteen mukaan QT-ajan pitenemisriskin vuoksi hoito pitää aloittaa annoksella SQV 500 mg x 2 + rtv 100 mg x 2 seitsemän hoitopäivän ajan. Tämän jälkeen siirrytään normaaliannokseen SQV 1000 mg x 2 + rtv 100mg x 2. EKG kuuluu tarkistaa ennen hoidon aloittamista ja n 10 päivän hoidon jälkeen.  Kerran päivässä annostelua ei suositella, jos potilas on raskaana.
Sivuvaikutukset: maksaentsyymien ja CK-nousu. Pahoinvointi, ripuli, ilmavaivat, vatsakipu. Ei saa käyttää henkilöillä, joilla aiempi oireinen rytmihäiriö, QT-ajan piteneminen, bradykardia, sydämen vajaatoiminta tai korjaantumaton hypokalemia.

KALETRA (lopinaviiri [LPV]+ritonaviiri [rtv])
200 mg + 50 mg tabl. (CXX), 2 x 2 tai 4 x 1; ”lasten vahvuus” 100 mg + 25 mg tabl. (LX), oraaliliuos 80 mg/ml + 20 mg/ml (5 x 60 ml), 5 ml x 2

Ei ruokarajoitusta. Kerran päivässä annostelua ei suositella, jos potilaalla aikaisemmin virologisesti pettäneitä hoitoja tai samanaikaisesti käytössä NNRTI-lääke tai potilas on raskaana. NVP:n tai EFV:n kanssa Kaletran annos 3 x 2, jos aikaisemmin pettäneitä PI-hoitoja. Menee hyvin keskushermostoon. Oraaliliuos sisältää alkoholia ja propyleeniglykolia, jonka takia samanaikainen käyttö disulfiraamin ja metronidatsolin kanssa kontraindisoitu.
Sivuvaikutukset: ripuli, pahoinvointi/oksentelu, maksaentsyymien nousu, hyperlipidemiat (erityisesti hypertriglyseridemia).

NORVIR (ritonaviiri, RTV)
100 mg tabl. (XXX), oraaliliuos vain erityistilauksesta, käytetään nykyään ainoastaan tehostuslääkkeenä

Tehostettavasta PIsta riippuen RTV annos vaihtelee 100mg 1×1 ja 100mg 2×2 välillä.
Sivuvaikutukset: Yleensä vähäisiä tehostusannoksella, ripuli, hyperlipidemia, maksaentsyymien nousu, pahoinvointi/oksentelu, parestesiat (erit. suun ympärillä).

PREZISTA (darunaviiri, DRV)
800mg (XXX) 1×1 + rtv 100mg 1×1, 600 mg tabl (LX) 1×2 + rtv 100 mg 1×2; 400 mg tabl (LX) 2×1 + rtv 100 mg 1×1,saatavana myös 75 mg ja 150 mg tablettivahvuudet

Otetaan ruuan kanssa. Kerran päivässä annostelu potilaille, joilla ei aikaisemmin virologisesti pettäneitä hoitoja. Raskauden aikana viimeistään I trimesterin jälkeen annostellaan kahdesti päivässä. Annostus yhteiskäytössä NNRTI-lääkkeiden kanssa vaihtelee, tarkista annostus esim. www.hiv-druginteractions.org -sivulta.
Sivuvaikutukset: Pahoinvointi, ripuli, ihottuma, maksa-arvojen nousu, hyperlipidemia.

REYATAZ (atatsanaviiri, ATV)
300 mg kaps (XXX) 1×1 + rtv 100 mg 1×1; saatavana myös 200 mg kaps (LX) (annostus ks alla) ja 150 mg kaps (LX)

Otetaan ruuan kanssa. Ei protonipumpunestäjien kanssa ja vältettävä myös H2-salpaajia (ks. tarkemmin Pharmaca Fennican ohje annostuksesta). Noudatettava varovaisuutta, jos potilaan EKG:ssa II/III asteen AV-blokki tai pidentynyt QTc-aika. Voidaan käyttää harkiten ilman ritonaviiria annoksella 200mg 2×1, jos potilaalla ei ole aikaisempia virologisesti pettäneitä hoitoja eikä potilaalla ole käytössä tenofoviiria. Jos yhdistelmässä on mukana EFV, ATV annos 400 mg x 1 + rtv 100 mg x 1; muiden NNRTI-lääkkeiden kanssa tarkista ATV-annos esim. www.hiv-druginteractions.org -sivulta. Raskauden III trimesterissä annostelu 400mg x 1 + rtv 100mg x 1.
Sivuvaikutukset: Hyperbilirubinemia (harvoin ikterusta), ei tarvitse lopettaa lääkitystä, jos ei kosmeettisesti haittaava. Voi aiheuttaa maksa-arvojen nousua. Ihottumaa, pahoinvointia ja muita GI-oireita voi esiintyä. Munuaiskivet (harvinainen), munuaisten vajaatoiminta.

TELZIR (fosamprenaviiri, fAPV)
700 mg tabl. (LX), 1 x 2 + rtv 100 mg 1 x 2

Ei ruokarajoitusta. Voidaan annostella kerran vrk:ssa fAPV 1400 mg x 1 + rtv (100mg-)200 mg x 1 potilaille, joilla ei ole aikaisempia virologisesti pettäneitä PI-hoitoja. Jos yhdistelmässä on mukana NNRTI-lääke ja fAPV halutaan ottaa kerran päivässä, suositellaan rtv:n annosta nostettavaksi: fAPV 1400 mg x 1 + rtv 300 mg x 1.
Sivuvaikutukset: Yleisimmin GI-oireet (ripuli, pahoinvointi/oksentelu). Ihottumat. Hyperlipidemiat, maksa-arvojen nousu.

PI-yhdistelmävalmisteet:

REZOLSTA (DRV + kobisistaatti [cobi])
800 mg + 150 mg tabl. (XXX), 1 x 1
Otetaan aterian yhteydessä, nieltävä kokonaisena. Ei suositella raskauden aikana. Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Prezista (darunaviiri). Huomioi lisäksi, että ritonaviirilla ja kobisistaatilla on osittain erilaiset yhteisvaikutuset; tarkista esim. www.hiv-druginteractions.org -sivulta.

SYMTUZA (FTC+TAF+DRV + kobisistaatti [cobi])
200 mg + 10 mg + 800 mg + 150 mg tabl. (XXX), 1 x 1
Otetaan aterian yhteydessä. Tablettia ei saa murskata. Ei suositella raskauden aikana. Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Descovy (FTC+TAF), Prezista (darunaviiri). Huomioi lisäksi, että ritonaviirilla ja kobisistaatilla on osittain erilaiset yhteisvaikutuset; tarkista esim. www.hiv-druginteractions.org -sivulta.  Tehoaa myös HBV:hen.

Integraasinestäjät (INI)

BIKTARVY (biktegraviiri [BIC], TAF, FTC)
50mg/25mg/200mg tabl (XXX) 1×1
Otetaan ruoan kanssa tai ilman ruokaa (ruoka lisää imeytymistä). Biktegraviiri on käytettävissä vain tässä yhdistelmävalmisteessa. Sitä ei saa murskata, pureskella tai puolittaa. Voidaan käyttää normaaliannoksella CrCl >30 ml/min. Polyvalentteja kationeja (Al, Ca, Fe, Mg) ei kuulu ottaa samanaikaisesti, koska ne heikentävät biktegraviirin imeytymistä. Lisäksi Biktarvylla on käyttörajoituksia (osin biktegraviirin, osin TAF:n takia) mm rifampisiinin, mäkikuisman, siklosporiinin, atatsanaviirin, karbamatsepiinin, okskarbatsepiinin, fenytoiinin, rifabutiinin ja sukralfaatin kanssa. Mikään Biktarvyn sisältävistä lääkeaineista ei indusoi tai inhiboi CYP3A4:ää. Biktegraviiri itse on mm CYP3A4:n, UGT1A1:n ja P-gp:n substraatti. Sivuvaikutukset: yleensä hyvin siedetty, tavallisimmin raportoitu päänsärky, pahoinvointi tai ripuli. Krean nousu (ns. benigni tubulaarisen erityksen hidastuminen) ja lipidivaikutukset samaa luokkaa kuin dolutegraviirilla. 

DOVATO (dolutegraviiri [DTG], lamivudiini [3TC])
50mg/300 mg tabl (XXX) 1×1
Otetaan ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Dovato on ensimmäinen myös aloitushoidoksi hyväksytty kahden lääkkeen yhdistelmätabletti. Sen teho on vaikuttanut hyvältä sekä aloitushoidossa että lääkkeitä vaihdettaessa, resistenssi lääkeaineille on kehittynyt vain yksittäiselle potilaalle. Kokemusta hoidon aloituksesta korkeilla virusmäärillä (yli 100 000 – 500 000 kop/min) ja/tai matalalla CD4 solutasolla (CD4 < 0.200) on kuitenkin toistaiseksi rajallisesti. Yhteisvaikutuksest ja sivuvaikutukset: katso Tivicay ja Epivir.

GENVOYA (elvitegraviiri [EVG], kobisistaatti [cobi], TAF, FTC)
150mg/150mg/10mg/200 mg tabl (XXX) 1×1
Otetaan ruoan kanssa. Tablettia ei saa murskata. Kobisistaatti inhiboi voimakkaasti CYP3A4:ta ja heikosti CYP2B6:ta, interaktiot muistuttavat ritonaviirin interaktioita (ks. esim. Pharmaca). Antasidat, Ca++, Mg++ ja Fe++ heikentävät imeytymistä, suositellaan otettavaksi väh. 4 -6 tunnin aikaerolla. Ennen hoidon aloittamista ennen laskettava eGFR, jonka pitää olla vähintään 30 ml/min, mieluiten >90 ml/min. Kobisistaatti aiheuttaa 10-15 % nousun P-Krea -arvossa, vaikka aktuaalinen munuaispuhdistuma ei muutu. Jos kreatiniinipuhdistuma laskee <30 ml/min, on Genvoya-hoito lopetettava. Sivuvaikutukset: Yleensä hyvin siedetty, tavallisimmin pahoinvointi tai ripuli aiheuttavat subjektiivisia vaivoja.

ISENTRESS (raltegraviiri, RAL)
400mg tabl (LX), 1×2, 600mg 2×1 (LX)

Ei ruokarajoitusta. UGT1A1 välitteinen glukuronidaatio on tärkein metaboliareitti. Antasidat, Ca++, Mg++ja Fe++ heikentävät imeytymistä. Suositellaan otettavaksi väh. 4-6 tunnin aikaerolla. Rifampisiini voimakkaana UGT1A1 induktorina voi pienentää RAL:n pitoisuutta; yhteiskäytössä RAL:n annos kaksinkertaistettava. Protonipumppuinhibiittorit nostavat RAL:n pitoisuutta, mutta annosmuutokseen ei tarvetta. Sivuvaikutukset: Ihottuma, pahoinvointi, päänsärky, CK-nousu, lihasheikkous. Yleensä hyvin siedetty.

JULUCA (DTG, RPV)
50mg + 25mg (XXX), 1 x 1
Otettava aterian yhteydessä.  Ei suositella pureskelemaan tai murskaamaan. Indikaationa lääkevaihto potilailla, joilla virusmäärä on ollut <50 kop/ml yli 6 kk ajan edellisen lääkehoidon aikana; ei indikaatiota hoidon aloituslääkkeenä. Ei kuulu käyttää PPI- lääkkeiden kanssa, muut yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Edurant ja Tivicay.

STRIBILD (elvitegraviiri [EVG], kobisistaatti [cobi], TDF, FTC)
150mg/150mg/245mg/200 mg tabl (XXX) 1×1

Otetaan ruoan kanssa. Tablettia ei saa murskata. Kobisistaatti inhiboi voimakkaasti CYP3A4:ta ja heikosti CYP2B6:ta, interaktiot muistuttavat ritonaviirin interaktioita (ks. esim. Pharmaca). Samanaikaisesti otetut antasidat, Ca++, Mg++ ja Fe++ heikentävät elvitegraviirin imeytymistä. Suositellaan otettavaksi väh. 4-6 tunnin aikaerolla. Ennen hoidon aloittamista ennen laskettava eGFR, jonka pitää olla vähintään 70 ml/min, mieluiten >90 ml/min. Kobisistaatti aiheuttaa 10-15 % nousun P-Krea -arvossa, vaikka aktuaalinen munuaispuhdistuma ei muutu.  Jos kreatiniinipuhdistuma laskee <50 ml/min, on STRIBILD-hoito lopetettava. Sivuvaikutukset: Yleensä hyvin siedetty, tavallisimmin pahoinvointi tai ripuli aiheuttavat subjektiivisia vaivoja. Munuaisfunktion seuranta.

TIVICAY (dolutegraviiri, DTG)
10mg /25mg / 50 mg tabl (XXX), 50mg ×1 (INI-resistenssissä 50mg ×2)

Ei ruokarajoitusta. UGT1A1 välitteinen glukuronidaatio on tärkein metaboliareitti. Heikko vaikutus CYP-P450 –järjestelmään, saattaa olla heikko CYP3A4-inhibiittori. NNRTI-lääkkeistä vain rilpiviriiniä ja doraviriinia voi käyttää normaaliannoksin dolutegraviirin kanssa. Epilepsialääkkeet ja mäkikuisma saattavat pienentää dolutegraviirin pitoisuuttaa. Samanaikaisesti otetut antasidat, Ca++, Mg++ ja Fe++ heikentävät imeytymistä. Suositellaan otettavaksi väh. 4-6 tunnin aikaerolla. Rifampisiinin kanssa dolutegraviirin annos on kaksinkertaistettava. Dolutegraviiri voimistaa metformiinin vaikutusta. Dolutegraviiri nostaa P-krea –arvoa noin 10 µmol/l, muutos on biokemiallinen eikä heijasta munuaisfiltraation muutosta. Sivuvaikutukset: Yleensä hyvin siedetty. Tavallisimmat haittavaikutukset ovat olleet pahoinvointi, ripuli ja päänsärky ja ohimenevä maksa-arvojen nousu.

TRIUMEQ (dolutegraviiri [DTG], ABC,3TC)
50mg/600mg/300mg. (XXX), 1×1.
Ei ruokarajoitusta. Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset: katso Tivicay ja Kivexa.

VOCABRIA (kabotegraviiri, CAB)
30 mg tabl (XXX), 1 x 1
400 mg injektioneste (2 ml), i.m. pistos 1 kk (+/- 7 pvä) välein
600 mg injektioneste (3 ml), i.m. pistos 2 kk (+/- 7 pvä) välein
Yhdessä Rekambys (rilpiviriini) pistosten kanssa vaihtolääkkeenä potilaille, joilla virusmäärä < 50 kop/ml. Ennen pistoshoidon aloittamista otettava po Vocabriaa noin 4 vkon ajan siedettävyyden varmistamiseksi; ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Pistoshoidossa i.m. injektiot joko 1 kk ja tai 2 kk välein, katso annostelun aloitusohje Farmakasta. Pistoksia ei saa lopettaa ilman, että otetaan käyttöön täysin suprimoiva p.o. lääkitys. Jos pistoshoito aloitetaan uudelleen, on tauon pituudesta riippuen huomioitava uuden aloitusannoksen mahdollinen tarve, ks. Farmaka. CAB metaboloituu UGT1A1:n ja vähäisemmässä määrin UGT1A9:n kautta. Se ei indusoi tai inhiboi tutkittuja CYP tai UGT entsyymejä (mm 3A4). CAB inhiboi OAT1:n toimintaa, joten varovaisuus esim metotreksaatin kanssa. Käyttö vasta-aiheista karbamatsepiinin, okskarbatsepiinin, fenytoiinin, fenobarbitaalin, rifampisiinin ja rifapentiinin  kanssa; käyttöä vältettävä mm rifabutiinin kanssa.
Sivuvaikutukset: pistospaikkareaktiot, päänsärky, kuume.

CCR5-antagonisti

CELSENTRI (maraviroki, MVC)
300 mg / 150 mg tabl. (LX), annostelu ks. alla
Ei ruokarajoituksia. Metaboloituu CYP3A4:n välityksellä, mutta ei itse indusoi tai inhiboi CYP3A4:ää. MVC:n annos 150 mg, 300 mg tai 600 mgx2, riippuu muista samanaikaisesti annosteltavista lääkkeistä (ks. tarkemmin Pharmaca Fennica). Ennen hoitoa on varmistettava HI-viruksen tropismitutkimuksella (P-HIV1Tro KL 6197), että potilaan HIV-kanta on pelkästään CCR5-hakuista. Tropismitutkimukseen täytyy olla HIV-Nh >100 kopiota/ml. Sivuvaikutukset: vatsavaivat, ihottuma, maksa-arvojen nousu. Yleensä hyvin siedetty. Ei maapähkinä-/soija-allergisille.

Fuusionestäjä

FUZEON (enfuvirtidi, T-20)
90 mg x 2 s.c., (LX)
Kahdesti päivässä 1 ml subkutaanisena injektiona. Injisoitava ehdottomasti subkutaanisesti, im-pistos aiheuttaa kovan ja useiden vuorokausien kestoisen kivun. Liuoksen valmistamiseen ja pstostekniikan opettamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Ei CYP450-välitteistä metaboliaa, ei tunnettuja haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Sivuvaikutukset: Pistoskohdan paikalliset reaktion hyvin tavallisia. Yliherkkyys harvinaista.

Kaikki yhdistelmävalmisteet

ATRIPLA (FTC, TDF, EFV) 

BIKTARVY (BIC, FTC, TAF)

COMBIVIR (ZDV, 3TC)

DESCOVY (FTC, TAF)

DELSTRIGO (DOR, 3TC, TDF)

DOVATO (DTG, 3TC)

EVIPLERA (FTC, TDF, RPV)

GENVOYA (EVG/cobi, TAF, FTC)

KALETRA (LPV/rtv)

KIVEXA (ABC, 3TC)

ODEFSEY (FTC, TAF, RPV)

REZOLSTA (DRV/cobi)

STRIBILD (EVG/cobi, TDF, FTC)

SYMTUZA (DRV/cobi, FTC, TAF)

TRIUMEQ (DTG, ABC,3TC) 

TRIZIVIR (ZDV, 3TC, ABC)

TRUVADA (FTC, TDF)

Käytöstä poistuneet lääkkeet ja lääkeyhdistelmät

AGENERASE ( amprenaviiri, APV ) 150mg  kaps.  ( CCXL ),   8 x 2
GI-oireet yleisiä.         

APTIVUS (tipranaviiri, TPV)

CRIXIVAN (indinaviiri, IDV)
400mg kaps. (CLXXX),   2 x 3 (200mg kaps.; CCCLX)
Sivuvaikutukset: Mm. Virtsatiekivet, rakkoärsytys,protein-/hematuria, (lievä) hyperbilirubinemia.

FORTOVASE  (sakinaviiri, SQV-SGC) 200mg kaps. ( CLXXX ),  6 x 3
Sakinaviirin pehmeä gelatiinikapseli.

HIVID (tsalsitabiini, ddC)
0.75mg tabl. (C),  1  x  3
Sivuvaikutukset: Mm. perifeerinen neuropatia.

RESCRIPTOR (delavirdiini, DLV)

TRIZIVIR (ZDV+3TC+ABC)
300 mg + 150 mg + 300 mg tabl. (LX), 1 x 2
Ei ruokarajoitusta. Puuttellinen teho. Katso Retrovir, Epivir sekä Ziagen.     

VIDEX (didanosiini, ddI)
250 mg / 400 mg kaps.
Maksavaurion riski,  voi ilmaantua vasta vuosia käytön lopettamisen jälkeen.      

VIRACEPT ( nelfinaviiri, NFV)     250mg tabl.  (CCC),  5 x 2  ( tai  3 x 3 )

ZERIT (stavudiini, d4T)
30 mg kaps. (LVI), 1 x 2

Sivuvaikutukset: Neuropatia, haimatulehdus,  lipoatrofia. Laktaattiasidoosi on mahdollinen.