HIV-potilaan lihavuus

Väestön ylipainoisuus ja lihavuus lisääntyvät maailmanlaajuisesti, niin myös HIV-infektion saaneilla. Lihavuus lisää sairastavuutta mm. tyypin 2 diabetekseen, sydän ja verisuonitauteihin, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, rasvamaksasairauteen ja useisiin muihin lihavuuden liitännäissairauksiin. HIV-potilaiden säännöllinen seuranta mahdollistaa myös lihavuuden intervention osana potilaan hoitoa.

Ylipainoa (BMI yli 25) kannattaa hoitaa, jos potilaalla on suurentunut vyötärönympärys (> 90 cm naisilla ja > 100 cm miehillä) ja etenkin, jos hänellä on lihavuuteen liittyviä liitännäissairauksia. Lihavuuden hoidosta löytyy kattavia, kotimaisia katsauksia, kuten Lihavuuden Käypä hoito.

Laihdutustavoitteen pitää olla kohtuullinen, 5–10 %:n painon pieneneminen. Tavoitteesta keskustellaan potilaan kanssa ja lähitavoite kirjataan potilaskertomukseen. Yleisesti suositeltu laihtumisnopeus on 0.5–1 kg viikossa, mikä edellyttää 500–1 000 kcal:n  energiavajausta päivittäin.

Motivoivan haastattelun menetelmät ja lyhytinterventio voivat jo edistää muutosten toteutumista. Lyhytinterventioon kuuluu asian ottaminen puheeksi, lihavuuden mittaaminen (paino, pituus, BMI, vyötärön ympärys), keskusteleminen liikapainosta ja sen vaikutuksesta terveyteen, laihdutuksen ja painonhallinnan keinojen esittely ja terveydenhuollon palvelujen esittely laihdutuksen ja painonhallinnan toteuttamiseksi.

Virtuaalisairaala Painonhallintatalo.fi on HUS:n lihavuuden hoidon asiantuntijoiden kehittämä sähköinen terveyspalvelu terveellisen laihduttamisen ja painonhallinnan tukemiseksi. Sivuilta löytyy paljon yleistä ja kaikille avointa tietoa painonhallinnasta. Sivuilta löytyy mm. ”Itsehoito”-osio, jossa on 6 viikon ilmainen Painonhallintapolku, joka sisältää yksinkertaisia harjoituksia, jotka tukevat pitkäaikaista painonhallintaa.​​​ Lisäksi Painonhallintatalossa on linkki Terveyslaihdutusvalmennukseen, jonne tarvitaan lääkärin lähete. Terveyslaihdutusvalmennuksessa hoitovastuu säilyy aina lähettävällä lääkärillä, jonka tulee arvioida esim. lab. seurannan tarpeellisuus ja tarvittavat muutokset lääkityksessä.

Erittäin niukkaenerginen dieetti (ENE) sopii pääasiassa vaikean (BMI > 35) ja sairaalloisen (BMI > 40) lihavuuden hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös merkittävässä lihavuudessa (BMI > 30), etenkin kun pelkkä ohjaus on epäonnistunut ja laihtuminen olisi erittäin tärkeää (mukana liitännäissairauksia). ENE-dieetti toteutuu turvallisesti lihavuuden hoitoon perehtyneiden terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa. Ennen ENE-dieetin aloitusta tulee arvioida, tarvitaanko HIV-lääkitystä muuttaa (huom. rilpiviriinin kalorivaatimus). ENE-ryhmään tarvitaan myös lähete.

Lihavuuden lääkehoitoa voidaan harkita silloin, kun muut hoidot eivät tehoa. Lääkehoitoon tulee aina liittää elintapaneuvonta.

Orlistaatti on pitkävaikutteinen ruoansulatuskanavan lipaasienestäjä, joka vähentää ravinnon rasvojen pilkkoutumista ja imeytymistä mahalaukusta ja ohutsuolesta. Orlistaatin ja HIV-lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu. Huomioiden orlistaatin vaikutusmekanismi, voi lääkitys heikentää useiden HIV-lääkkeiden imeytymistä.

Liraglutidi on saanut Euroopan lääkeviraston myyntiluvan lihavuuden hoidossa. Liraglutidilla ei ole odotettavissa metaboliareittien yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.  Liraglutidi voi kuitenkin inhiboida happojen eritystä mahalaukkuun ja vähentää näin atatsanaviirin ja rilpiviriinin imeytymistä. Tämän vuoksi suositellaan, että nämä HIV-lääkkeet otetaan neljä tuntia ennen liraglutidia.

Naltreksonin (8 mg) ja bupropionin (90 mg) yhdistelmävalmiste (Mysimba®) on hyväksytty Euroopassa lihavuuden hoitoon. Bupropionilla voi olla farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia useiden PI-lääkkeiden sekä efavirentsin ja nevirapiinin ja elvitegraviirin kanssa, mutta yhteiskäyttöä ei pidetä vasta-aiheisena. Naltrexonin ja hiv-lääkkeiden välillä ei arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia.

Lihavuuden leikkaushoito soveltuu valikoitujen, hyvin lihavien hoitoon (BMI on yli 40 kg/m2 tai yli 35 kg/m2, jos potilaalla on liitännäissairaus). Arvio leikkaushoidon sopivuudesta tehdään erikoissairaanhoidossa. Lihavuuden leikkaushoidon edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa toteutunut konservatiivinen lihavuuden hoito vähintään puolen vuoden ajan. HIV-infektio ei ole este lihavuusleikkaukselle.