Psyykenlääkkeet

Psyykenlääkkeet

Rauhoittavat ja unilääkkeet

Suositeltavia: Loratsepaami, oksatsepaami, tematsepaami ja klooridiatsepoksidi.
Varovaisuudella voi käyttää tsolpideemia ja tsopiklonia, mutta niiden vaikutukset voivat voimistua HIV-lääkkeiden vaikutuksesta. Melatoniini metaboloituu pääosin CYP450 1A2:n välityksellä, rtv indusoi tätä entsyymiä, jolloin melatoniinipitoisuudet voivat laskea. Hydroksitsiinin metabolia on osittain 3A4 välitteistä, lääkettä on kuitenkin käytetty ilman merkittäviä yhteisvaikutusongelmia.

Vältä: Pitkävaikutteisia bentsodiatsepiinejä, koska niiden vaikutukset saattavat voimistua ja vaikutusaika pidentyä. Alpratsolaamin ja diatsepaamin pitoisuudet voivat nousta rtv:n/cobin kanssa käytettynä. Näitä voi käyttää varoen rtv:n/cobin kanssa, mutta hoito on syytä aloittaa pienellä annoksella. Midatsolaamia tai triatsolaamia ei kuulu käyttää proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden tai kobisistaatin kanssa interaktioriskien takia.

Mielialalääkkeet

Suositeltavia: Kaikkien mielialalääkkeiden metaboliareitit käyttävät sytokromi  P450 –entsyymejä, joten proteaasinestäjillä, NNRTI-lääkkeillä ja kobisistaatilla on yhteisvaikutuksia mielialalääkkeiden kanssa. Suositeltavimpia mielialalääkkeistä ovat essitalopraami, fluoksetiini, mirtatsapiini, paroksetiini, sertraliini ja sitalopraami. Amitriptyliiniä ja muita trisyklisiä masennuslääkkeitä voi käyttää NNRTI-lääkkeiden kanssa ja varoen proteaasinestäjien ja kobisistaatin kanssa, koska trisyklisten pitoisuudet voivat nousta yhteisvaikutuksen seurauksena. (NNRTI-lääkkeet voivat nostaa klomipramiinin pitoisuutta.) Metaboliareittinsä perusteella duloksetiinilla, milnasipraanilla ja moklobemidilla ei liene merkittäviä yhteisvaikutuksia PI/NNRTI/cobi-lääkkeiden kanssa.  

Muut: Venlafaksiinia käytettäessä on annosta nostettava varovaisesti ja mielialalääkkeen vaikutusta seurattava tarkasti. Tratsodonia, klomipramiinia ja doksepiinia ei suositella sakinaviirin kanssa arytmiariskin takia, muiden PI/NNRTI/cobin kanssa voidaan käyttää. Fluvoksamiinin pitoisuus voi kohtalaisesti lisääntyä ritonaviirin ja kobisistaatin vaikutuksesta.

Vältä: Reboksetiini (ensisijaisesti 3A4 metabolia).

Psykoosilääkkeet

Lähes kaikki neuroleptit metaboloituvat CYP450 kautta, joten PI/NNRTI/cobi- lääkkeillä on usein yhteisvaikutuksia niiden kanssa.  Raltegraviirilla ei ole vaikutusta CYP450 kautta metaboloituviin psyykenlääkkeisiin.

Suositeltavia: Haloperidoli, klooripromatsiini, klooriprotikseeni, levomepromatsiini, olantsapiini, perfenatsiini, risperidoni,  tioridatsiini, tsiprasidoni ja tsuklopentiksoli. Yleensä proteaasinestäjät/kobisistaatti kohottavat psykoosilääkkeiden pitoisuuksia, mutta ritonaviiri laskee olantsapiinin pitoisuuksia.

Muut: Klotsapiinia on aiemmin pidetty kontraindisoituna HIV-potilaille, nykyään sitä on käytetty jonkin verran potilaille, joiden lääkityksen kannalta sitä on pidetty välttämättömänä. Klotsapiinihoidon aikana on seurattava ehdottomasti valkosoluarvoja suositusten mukaisesti, koska myös HIV-infektioon tai joihinkin HIV-lääkkeisiin voi liittyä leukopeniaa. Klotsapiinin ja proteaasinestäjien/kobisistaatin yhteiskäyttö voi kohottaa klotsapiinipitoisuuksia. Aripipratsolin annos tulee puolittaa, jos sitä käytetään yhdessä PI-lääkkeiden kanssa. Myös kobisistaatti nostaa aripipratsolin pitoisuutta.

Vältä: Ketiapiinia ei kuulu käyttää proteaasinestäjien eikä Stribildin kanssa, myös NNRTI-lääkkeet voivat vaikuttaa ketiapiinin pitoisuuksiin. Kobisistaatin ja ketiapiinin yhteisvaikutusta ei ole tutkittu, mutta ketiapiinin pitoisuuden nousu on luultavaa. Pimotsidia ja sertindolia ei kuulu käyttää yhdessä PI:n/cobin kanssa.

Bipolaarihäiriöiden lääkkeet

Ks. epilepsialääkkeet.

Muut: Litium ei juuri metaboloidu, joten lääkkeellä ei pitäisi olla merkittäviä yhteisvaikutuksia rtv/NNRTI/cobi-lääkkeiden kanssa.