Neurologiset ja kipulääkkeet

Neurologiset ja kipulääkkeet

Epilepsialääkkeet

Suositeltavia: Levetirasetaami, gabapentiinitopiramaatti, vigabatriini. Valproaatti: PI-lääkkeet ja kobisistaatti voivat laskea valproaatin pitoisuuksia, joten pitoisuusmääritysten käyttö suositeltavaa. Lamotrigiini: PI-lääkkeet voivat laskea lamotrigiinin pitoisuuksia.

Vältä: Karbamatsepiini, CYP 3A-substraatti ja –induktori. Fenytoiniinin ja lopinaviiri/ritonaviriin yhteiskäytössä molempien lääkkeiden pitoisuudet laskivat. Fenytoiinin ja kobisistaatin yhteiskäyttö on kontraindisoitu.

Migreenilääkkeet

Suositeltavia: Sumatriptaani, naratriptaani

Vältä: Torajyväalkaloideja sisältävät valmisteet ovat kontraindisoituja proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa.

Alzheimerin taudin lääkkeet

Alzheimerin taudin lääkkeiden käytöstä proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa on hyvin niukasti tutkimuksia. Memantiini ja rivastigmiini eivät käytä sytokromi p450-järjestelmää, joten niitä voinee käyttää ongelmitta. Donepetsiilin ja galantamiinin pitoisuus saattaa antiretroviraalien yhteiskäytössä nousta, mutta niitä voitaneen käyttää varovaisuudella tarvittaessa ylläpitoannosta laskien.

Parkinsonin taudin lääkkeet

HIV-lääkkeiden yhteiskäytöstä Parkinsonin taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa on vähän tut-kimustietoa.

Suositeltavia: Levodopa, karbidopa, benseratsidi, pramipeksoli, rasagiliini, entekaponi, ropiniroli ja rotigotiini ovat todennäköisesti turvallisia HIV-lääkkeiden kanssa käytettyinä.

Vältettäviä: Bromokriptiini ja kabergoliini metaboloituvat CYP3A4-entsyymin kautta, joten proteaasinestäjät ja kobisistaatti voivat merkittävästi lisätä niiden pitoisuuksia. Yhteiskäyttöä ei suositella.

Sekä proteaasinestäjät että efavirentsi voivat vaikuttaa selegiliinin pitoisuuksiin. Tämän kliinisestä merkityksestä ei ole varmuutta.

Kipulääkkeet

Suositeltavia: Parasetamoli, ibuprofeeni, diklofenaakki ja naprokseeni.

Opioidit: Yhteisvaikutukset ovat monimutkaisia. Proteaasinestäjien,a NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin vaikutuksesta saattaa opioidin pitoisuus nousta tai laskea. Pieniä annoksia käytettäessä yhteisvaiku-tukset eivät yleensä ole merkittäviä, mutta opioidin annostelussa on syytä noudattaa varovaisuutta ja seurattava annosvastetta.

Vältä: Piroksikaami on kontraindisoituja ritonaviirin ja kobisistaatin kanssa.

Maravirokin ja opioidien merkittävät yhteisvaikutukset eivät näytä todennäköisiltä.