Muut lääkkeet

Muut lääkkeet

Metadoni
NNRTI-lääkkeistä EFV ja NVP voivat laskea metadonipitoisuuksia merkittävästi ja edellyttää metadoniannoksen nostamista. ETV ei muuta metadonipitoisuuksia. RPV saattaa pienentää metadonipitoisuuksia. RPV:n ja metadonin yhteiskäyttöä ei suositella molempien potentiaalisesti pidentäessä QT-aikaa.

PI-lääkkeistä ATV/r, DRV/r, FPV/r ja SQV/r laskevat metadonipitoisuuksia n. 15-20%; nämä muutokset tuskin kliinisesti merkittäviä. LPV/r laskee metadonipitoisuuksia 26-53% ja TPV/r on laskenut metadonipitoisuuksia 48%.
Kobisistaatti ei vaikuta merkittävästi metadonipitoisuuksiin.
Suositellaan metadonipitoisuuden kontrolloimista ennen ja jälkeen lääkitysmuutosten.

Subuxone (buprenorfiini+naloksoni)
Tietoja käytettävissä rajallisesti.
EFV ja ETV voivat laskea buprenorfiini-pitoisuuksia, mutta tuskin kliinisesti merkittävästi. NVP ja RPV eivät vaikuta buprenorfiinipitoisuuksiin.
LPV/r ei aiheuta merkittäviä yhteisvaikutuksia buprenorfiinin kanssa. DRV/r saattaa nostaa pitousuuksia, tuskin merkitsevästi. ATV/r saattaa nostaa buprenorfiinipitoisuuksia huomattavasti, varovaisuutta noudatettava. Kobisistaatti voi nostaa buprenorfiinipitoisuuksia jonkin verran, mutta lääkkeitä voidaan käyttää normaaliannoksilla.

Antabus
Antabusta ei tule käyttää Kaletra-mikstuuran kanssa (sisältää alkoholia).

Tupakasta vieroitus
Varenikliinia (Champix) voi käyttää tupakasta vieroittumisen apuna antiretroviraalien kanssa ilman ongelmia.
Bupropionin (Zyban) pitoisuus on tutkimuksissa laskenut ritonaviirin, lopinaviirin, darunaviirin, atatsanaviirin, efavirentsin ja nevirapiinin  vaikutuksesta, suositeltua annosta ei kuitenkaan saa ylittää.
Nortriptyliiniä (Noritren) voi käyttää ongelmitta NNRTI-lääkkeiden kanssa. PI:t nostavat nortriptyliinin pitoisuutta, joten annosta pitää mahdollisesti laskea ja seurata huolellisesti sivuvaikutuksia.

Lihavuuden hoito
Orlistaatti saattaa vähentää HIV-lääkkeiden imeytymistä.

Prostatahyperplasian lääkkeet

HIV-lääkkeiden ja prostatahyperplasiaan käytettävien lääkkeiden yhteiskäytöstä on niukasti tutkimustietoa.

Finasteridi ja dutasteridi ovat 5-alfa-reduktaasin inhibiittoreita. Ne metaboloituvat CYP3A4:n välityksellä, mutta pitoisuuden nousuun liittyvä lisäinhibitio on epätodennäköistä. Jos yhteiskäytöstä aiheutuu sivuvaikutuksia voi niiden annostelua harventaa.

Alfutsosiini ja tamsulosiini ovat alfa-salpaajia. Proteaasinestäjät inhiboivat niiden metaboliaa voimakkaasti. Pharmacan mukaan yhteiskäyttö on vasta-aiheista, mutta osa potilaista on käyttänyt niitä ongelmitta

Erektiolääkkeet

Sildenafiili: PI:t ja cobi nostavat sildenafiilipitoisuudet moninkertaiseksi, jonka vuoksi sildenafiilin annokseksi suositellaan 25 mg korkeintaan 48h välein, jos sitä käytetään näiden yhteydessä.
Tadalafiili: tadalafiilipitoisuudet nousevat PI- ja cobi -hoidon aikana. Näitä antiretroviraaleja käyttäville potilaille tadalafiilin annossuositus: aloitusannos 5 mg, maksimiannos 10 mg korkeintaan 72h välein.
Vardenafiili: vardenafiilipitoisuudet nousevat jopa monikymmenkertaisiksi PI:n rtv:n ja cobin kanssa, jonka vuoksi annossuositus 2,5mg korkeintaan 72h välein.