Keuhkosairauksien ja allergialääkkeet

Keuhkosairauksien ja allergialääkkeet

Antihistamiinit

Suositeltavia: Antihistamiineista setiritsiini ja levosetiritsiini.

Muut: Akrivastiini erittyy metaboloitumattomana munuaisten kautta, joten interaktiota ei synny. Antihistamiineista feksofenadiinin, (des)loratadiinin, ebastiinin ja bilastiinin vaikutukset saattavat voimistua CYP3A4:n tai Pglykoproteiinin kautta välittyvien vaikutusten johdosta. Usein (des)loratidiinin käyttö paljastuu, kun potilas on jo samanaikaisesti käyttänyt HIV-lääkkeitä, silloin loratidiinin käyttöä voi jatkaa, jos ongelmia ei ole. Hydrokisitsiinilla on myös vaikutuksia CYP3A4 ja CYP2D6 –entsyymeihin, mutta merkittäviä kliinisiä yhteisvaikutuksia ei tiettävästi ole raportoitu.

Yhdistelmävalmisteissä olevalla pseudoefedriinillä ei ole odotettavissa yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Paikallisesti silmänsidekalvolle käytettävistä allergialääkkeistä ei ole raportoitu yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Inhaloitavat steroidit

Astmapotilaan HIV-lääkityksen toteuttaminen ilman proteaasinestäjää on harkitsemisen arvoista lääkeaineinteraktioiden välttämiseksi. Inhaloitavista yhdistelmävalmisteista ainoastaan beklometasonin ja formoterolin yhdistelmää voi käyttää proteaasinestäjien kanssa.

Suositeltava: Inhaloitavista steroideista beklometasoni, joka ei metaboloidu CYP3A4:n kautta.

Vältä: Flutikasonia ei kuulu käyttää proteaasinestäjien kanssa.  Ritonaviiri ja kobisistaatti estävät varsin tehokkaasti flutikasonin metabolian. Budesonidin hajoaminen hidastuu proteaasinestäjien ja kobisisaatin vaikutuksesta ja voi johtaa merkittäviin 
systeemipitoisuuksiin, minkä vuoksi budesonidin käyttöä proteaasinestäjien ja kobisistaatin kanssa on vältettävä. Myös mometasoni ja siklesonidi metaboloituvat CYP3A4:n kautta, joten niiden käyttöä proteaasinestäjien kanssa ei voi suositella.

Bronkospasmolyytit

Suositeltava: Salbutamolilla ei ole yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Muut: Formoteroli metaboloituu glukuronisaation ja O-demetylaation kautta, joten sillä ei ole odotettavissa yhteisvaikutuksia proteaasinestäjien eikä NNRTI-lääkkeiden kanssa, mutta interaktio raltegraviirin kanssa on mahdollinen. Salmeterolia ei suositella käytettäväksi proteaasinestäjien kanssa, koska sen systeemiset vaikutukset voimistuvat. Teofylliinin pitoisuus elimistössä voi alentua, jos samaan aikaan on käytössä proteaasinestäjä. Kobisistaatti ei vaikuta teofylliinin metaboliaan.

Muut keuhkosairauksien lääkkeet

Montekulasti metaboloituu CYP3A4:n kautta, sitä ei suositella käytettäväksi proteaasinestäjien eikä NNRTI-lääkkeiden kanssa.

Ipratropiumi on suositeltava antikolinergi, koska se ei metaboidu CYP3A4:n kautta. Tiotropiumi metaboloituu osittain CYP3A4:n ja CYP 2D6:n kautta, joten yhteisvaikutukset proteaasinestäjien ja NNRTI-lääkkeiden kanssa ovat mahdollisia.

Roflumilastin käytöstä ei ole kokemuksia HIV-potilailla, eikä sitä suositella käytettäväksi HIV-potilaille. Roflumilasti metaboloituu mm. CYP3A4:n kautta, joten interaktiota proteaasinestäjien, kobisistaatin ja NNRTI-lääkkeiden kanssa on odotettavissa.