Kardiovaskulaarisairauksien lääkkeet

Kardiovaskulaarisairauksien lääkkeet

Verenpaine- ja sydänlääkitys

Suositeltavia: ACE-estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat Pieniannoksisia tiatsideja voi käyttää, jos niille ei ole metabolisia vasta-aiheita. Asetyylisalisyylihappoa voi käyttää.

Muut: Uusia kalsiumantagonisteja kuten amlodipiinia, felodipiinia voi käyttää varoen. Proteaasinestäjät voivat korostaa beta-salpaajien vaikutuksia, esim PQ-aika voi pidentyä. Proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja kobisistaatin kanssa on lidokaiinin ja meksiletiinin pitoisuuksia syytä seurata (annosta voi joutua laskemaan). Darunaviiria ja antiarytmian hoitoon lidokaiinia ei tule käyttää samanaikaisesti. Ritonaviiri ja kobisistaatti kohottavat ja NNRTI-lääkkeet vähentävät disopyramidin pitoisuuksia.

Vältä: Flekainidin, propafenonin, amiodaronin, kinidiinin, verapamiilin, diltiatseemin ja nifedipiinin sekä lerkanidipiinin käyttöä tulee välttää. Dofetilidia ei saa käyttää dolutegraviirin kanssa, Suomessa on käytössä samaan ryhmään kuuluva ibutilidi.

Rytmihäiriölääkitystä tarvitsevan potilaan HIV-lääkityksessä on vältettävä proteaasinestäjiä, kobisistaattia ja mahdollisuuksien mukaan myös NNRTI-lääkkeitä.

Pulmonaalihypertensiota sairastavan potilaan HIV-lääkityksessä on vältettävä proteaasinestäjiä, kobisistaattia ja mahdollisuuksien mukaan myös NNRTI-lääkkeitä. Sildenafiilillä ja bosentaanilla on merkittäviä yhteisvaikutuksia proteaasinestäjien, kobisistaatin ja NNRTI-lääkkeiden kanssa.

Virologisen vasteen salliessa rytmihäiriölääkitystä saaville potilaille kannattaa harkita raltegraviiri-pohjaista hoitoa.

Antitromboottiset lääkkeet

Suositeltavia: Asetosalisyylihappo ja hepariinit; ei yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Muut: Varfariinilla ja proteaasinestäjillä, NNRTI-lääkkeillä ja kobisistaatilla (Stribild) on merkittäviä interaktioita. Proteaasinestäjät aiheuttavat usein tarpeen nostaa varfariinin annosta. INR-arvojen tiheä ja tarkka seuranta on tarpeen. Klopidogreelin (Plavix) aktivoituminen on riippuvaista CYP3A4 entsyymistä, joten PI:t ja kobisistaatti saattavat laskea sen tehoa ja NNRTI-lääkkeet lisätä sen tehoa.

Trombolyyttisilla aineilla (esim. alteplaasi) ei tiettävästi ole yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Vältä: Uusien antikoagulanttien (dabigatran, rivaroksabani, fondaparinuuksi) käyttö on kontraindisoitu proteaasinestäjien ja kobisistaatin (Stribild) kanssa interaktioiden (CYP3A4) takia. Myös P-glykoproteiini vaikuttaa näiden lääkkeiden metaboliaan. Myös NNRTI-lääkkeillä ja uusilla antikoagulanteilla on merkittäviä interaktioita. Rivaroksabanin ja fondaparinuuksin käyttö NNRTI-lääkkeiden kanssa on vältettävä. Dabigatrania voi käyttää efavirentsin ja nevirapiinin kanssa. Suositellaan viimeisten tietojen tarkistamista esim. Pharmacasta tai luotettavalta interaktiosivuilta (esim. www.hiv-druginteractions.org) ennen kuin HIV-lääkitystä käyttävälle potilaalle aloitetaan näiden uusien antikoagulanttien käyttö.

Virologisen vasteen salliessa muuta antitromboottista lääkitystä kuin asetosalisyylihappoa tai hepariinia saaville potilaille kannattaa harkita raltegraviiri-pohjaista hoitoa.